Stadgar

STADGAR FÖR ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB

Ursprungligen godkända 1969 och justerade vid ordinarie årsmöte
1979, 1982, 1984, 1985, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1999 2006, 2007, 2010, 2012, 2019, 2020 samt 2023

§1 MÅL OCH VERKSAMHET 
Östra Aros Motorcykelklubb, nedan kallad klubben, är en kamratlig, religiöst och
politisk obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra
motorcykelintresserade.
Klubben har till ändamål att främja, vidmakthålla och tillvarata medlemmarnas och
motorcyklismens intresse. Klubben skall inom sitt arbete ta speciell hänsyn till
trafiksäkerhetsutbildningen.

§2 HEMVIST OCH INDELNING
Klubbens hemvist är Uppsala. Särskild lokalavdelning eller sektion kan bildas efter
beslut på allmänt möte.
Ordförande för lokalavdelning eller sektion väljs på årsmötet och skall vara
representerad i eller adjungerad till styrelsen. Styrelsen kan även utse kontaktombud
på orter utanför Uppsala.

§3 MEDLEMSKAP
Medlem av klubben är mc-ägare eller supporter (annan motorcykelintresserad person).
Person som önskar bli medlem i klubben skall inge skriftlig ansökan därom till
styrelsen, samtidigt som bestämd årsavgift bifogas. Medlem som önskar utträda ur
klubben skall meddela detta till styrelsen.
Särskilt förtjänt person kan av årsmötet väljas till hedersmedlem. Hedersmedlem har
samma förmåner som betalande medlem.

§4 MEDLEMSAVGIFTER
Klubben har följande avgiftskategorier:
– mc-ägare
– mc-ägare under 26 år
– supporter
– familjemedlemskap.
Medlems årsavgift bestäms av årsmötet och träder i kraft nästkommande
verksamhetsår.
I avgift för familjemedlemskap ingår en avgift för mc-ägare samt övriga
familjemedlemmar med samma bostadsadress.
Medlemsavgift för ny medlem som betalas under november och december gäller även
för nästkommande verksamhetsår. Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift innan
ordinarie årsmöte blir automatiskt ej betalande medlem i medlemsförteckningen.

§5 VERKSAMHETS- OCH ARBETSÅR
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 januari till och med den 31
december.
Styrelsens arbetsår är mellan två ordinarie årsmöten.

§6 REVISION
Klubbens verksamhet och dess räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka
utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med
balans- och resultatrapport senast den 31 januari.

§7 ALLMÄNT MÖTE
Allmänt möte är årsmöte eller extra allmänt möte. Styrelsen kan, när den finner så
erforderligt, kalla till extra allmänt möte och ska kalla till sådant möte när minst 2/3
av klubbens medlemmar därom gjort en skriftlig och motiverad framställan. I kallelse
till sådant möte ska fullständig dagordning medfölja.

§8 KALLELSE TILL MÖTE
Kallelse till årsmöte eller extra allmänt möte ska skriftligen meddelas varje medlem
minst fyra veckor före mötet.

§9 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av februari månad. På detta möte ska följande
ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Fastställande av röstlängd och dagordning.
5. Godkännande av förvaltningsberättelse.
6. Revisionsberättelsen uppläses.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande på ett år.
9. Val av övriga ledamöter på två år enligt §13.
10. Ev kompletteringsval.
11. Val av suppleanter på ett år enligt §13.
12. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant.
13. Val av valberedning bestående av två ordinarie ledamöter samt en suppleant.
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
15. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
16. Frågor som enligt §10 stadgeenligt ska behandlas.
17. Övriga frågor.

§10 MOTIONER
Fråga som önskas behandlad på ordinarie årsmöte eller extra allmänt möte ska, för att
kunna tas upp på dagordningen, skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor
före årsmötet.

§11 ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall
senast tre veckor före inlämnas skriftligen till styrelsen, som ska behandla och på
mötet presentera förslaget tillsammans med eget utlåtande. För förslagets antagande
fordras ett enhälligt beslut eller majoritetsbeslut på två på varandra följande allmänna
möten, varav ett ordinarie årsmöte.

§12 RÖSTRÄTT
Rösträtt vid årsmöte med en röst vardera har närvarande medlemmar som erlagt
fastställd årsavgift föregående eller innevarande verksamhetsår. Rösträtt vid extra
allmänt möte med en röst vardera har närvarande medlemmar som erlagt fastställd
årsavgift för innevarande verksamhetsår.

§13 STYRELSE
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt sex
övriga ledamöter. Ordförande väljs för en tid av ett år. Av de övriga ledamöterna väljs tre ledamöter för en tid av två år, växelvis varje år med val av tre ledamöter på två år.
Varje år väljs minst fyra suppleanter till styrelsen
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter deltar i besluten.
Styrelsen har rätt att utse medhjälpare utan rösträtt samt medhjälpare i erforderliga
arbetsgrupper.

§14 ÖVRIGA VERKSAMHETSANSVARIGA
Styrelsen beslutar om eventuella övriga verksamhetsansvariga med definierade
uppgifter.

§15 STYRELSENS SKYLDIGHETER
Det åligger styrelsen att:
1. Snarast efter årsmötet ha ett konstituerandemöte för att fördela erforderliga arbetsuppgifter, uppdrag och ansvar
2. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
3. Ha hand om klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga
räkenskaper och medlemsregister.
4. Förbereda ärenden som ska förekomma på allmänt möte.
5. Avge förvaltningsberättelse.
6. Föra protokoll och snarast möjligt delge medlemmarna.

§16 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Genom sitt inträde i klubben skall medlem följa dessa stadgar samt övriga av
föreningen fastställda ordningsregler. Medlem får inte låna ut sitt medlemskort och
medlemsmärken till utomstående personer.
Medlem ska vid varje tillfälle uppträda hänsynsfullt mot andra trafikanter och verka för
ökad trafiksäkerhet..
Medlem som motarbetar klubbens syften kan, på styrelsens enhälliga beslut, uteslutas
ur klubben.

§17 KLUBBSTANDAR
Klubbstandar kan efter styrelsebeslut tilldelas medlem eller annan person, organisation
eller förening.
Klubbstandar utdelas endast en gång till medlem eller annan person/
organisation/förening.
Klubbstandar kan utdelas till medlem om dessa kriterier är uppfyllda:
– att medlemmen genom extraordinära insatser främjat klubben
– att medlemmen ska ha varit medlem oavbrutet i minst 10 år
Klubbstandar kan utdelas till annan person/organisation/ förening om:
– personen/organisationen/föreningen genom extraordinära insatser främjat klubben
eller
– organisationen/föreningen har jubileum med jämna 30, 40, 50 år eller mer.

§18 KLUBBENS UPPLÖSNING
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av
styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före sammanträdet meddelats
medlemmarna. För sådant besluts giltighet fordras att minst 2/3 av klubbens
medlemmar två år i rad godkänt förslaget..

§19 DISPOSITION AV KLUBBENS TILLGÅNGAR
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överföras till någon lämplig
institution. Beslut härom fattas i samband med klubbens upplösning enligt §18.