Stadgar

STADGAR FÖR ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB

godkända 1979 och justerade vid ordinarie årsmöte
1982, 1984, 1985, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1999 2006, 2007, 2010, 2012, 2019 samt 2020

§1 MÅL OCH VERKSAMHET 
Östra Aros Motorcykelklubb, nedan kallad klubben, är en kamratlig och opolitisk sammanslutning av motorcykelägare och andra motorcykelintresserade. Klubben har till ändamål att främja, vidmakthålla och tillvarata medlemmarnas och motorcyklismens intresse. Klubben skall inom sitt ungdomsarbete ta speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildningen.

§2 HEMVIST OCH INDELNING
Klubbens hemvist är Uppsala. Särskild lokalavdelning eller sektion kan bildas efter beslut på allmänt möte. Ordförande från lokalavdelning eller sektion väljs på årsmötet och skall vara representerad i eller adjungerad till styrelsen. Styrelsen kan även utse kontaktombud på orter utanför Uppsala.

§3 MEDLEMSKAP
Medlem av klubben är mc-ägare (ägare av registrerad motorcykel) eller supporter (annan motorcykelintresserad person). Person som önskar bli medlem i klubben skall inge skriftlig ansökan därom till styrelsen, samtidigt som bestämd årsavgift bifogas. Medlem som önskar utträda ur klubben skall meddela detta till styrelsen.
Särskilt förtjänt person kan av årsmötet väljas till hedersmedlem. Hedersmedlem har samma förmåner som betalande medlem.

§4 MEDLEMSAVGIFTER
Klubben har följande avgiftskategorier:
– mc-ägare
– mc-ägare under 26 år
– supporter
– familjemedlemskap
Medlems årsavgift bestämds av årsmötet och träder i kraft med retroaktiv verkan från verksamhetsårets början.
I avgift för familjemedlemskap ingår en avgift för mc-ägare samt övriga familjemedlemmar med samma bostadsadress.

Medlemsavgift för ny medlem som betalas under november och december gäller även för nästkommande verksamhetsår. Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift innan ordinarie årsmöte blir automatiskt ej betalande medlem i medlemsförteckningen.

§5 VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 januari till och med den 31 december.

§6 REVISION
Klubbens verksamhet och dess räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst-, förlust- och balansräkning senast den 31 januari.

§7 ALLMÄNT MÖTE
Allmänt möte är årsmöte eller extra allmänt möte. Styrelsen kan, när den finner så erforderligt, kalla till extra allmänt möte och ska kalla till sådant möte när minst 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort en skriftlig och motiverad framställan. I kallelse till sådant möte ska fullständig dagordning medfölja.

§8 KALLELSE TILL MÖTE
Kallelse till årsmöte eller extra allmänt möte ska skriftligen meddelas varje medlem minst fyra veckor före mötet.

§9 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av februari månad. På detta möte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Fastställande av röstlängd och dagordning.
5. Godkännande av förvaltningsberättelse.
6. Revisionsberättelsen uppläses.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande på ett år.
9. Val av övriga ledamöter på två år enligt §13.
10. Ev kompletteringsval.
11. Val av suppleanter på ett år enligt §13.
12. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant.
13. Val av valberedning bestående av två ordinarie ledamöter samt en suppleant.
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
15. Frågor som enligt §10 stadgeenligt ska behandlas.
16. Övriga frågor.

§10 MOTIONER
Fråga som önskas behandlad på ordinarie årsmöte eller extra allmänt möte ska, för att kunna tas upp på föredragningslistan, skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§11 ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall senast tre veckor före inlämnas skriftligen till styrelsen, som ska behandla och på mötet presentera förslaget tillsammans med eget utlåtande. För förslagets antagande fordras ett enhälligt beslut eller majoritetsbeslut på två på varandra följande allmänna möten.

§12 RÖSTRÄTT
Rösträtt vid årsmöte med en röst vardera har närvarande medlemmar som erlagt fastställd årsavgift föregående eller innevarande verksamhetsår. Rösträtt vid extra allmänt möte med en röst vardera har närvarande medlemmar som erlagt fastställd årsavgift för innevarande verksamhetsår.

§13 STYRELSE
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt sex övriga ledamöter. Ordförande väljs för en tid av ett år. Av de övriga ledamöterna väljs tre ledamöter för en tid av två år, växelvis varje år med val av tre ledamöter på två år. Varje år väljs fem suppleanter till styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter deltar i besluten.
Styrelsen har rätt att utse medhjälpare utan rösträtt samt medhjälpare i erforderliga arbetsgrupper.

§14 ÖVRIGA VERKSAMHETSANSVARIGA
Styrelsen beslutar om eventuella övriga verksamhetsansvariga med definierade uppgifter

§15 STYRELSENS SKYLDIGHETER
Det åligger styrelsen att:
1. Snarast efter årsmötet ha ett konstituerandemöte för att fördela erforderliga arbetsuppgifter och uppdrag.                                                                            . 2. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
3. Ha hand om klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
4. Förbereda ärenden som ska förekomma på allmänt möte.
5. Avge förvaltningsberättelse.
6. Föra protokoll.

§16 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar samt övriga ordningsregler till efterrättelse. Medlem får inte låna ut sitt medlemskort och medlemsmärken till utomstående personer.
Medlem ska vinnlägga sig om att:
1. Uppträda hänsynsfullt mot allmänheten, andra trafikanter samt ordningsmaktens representanter.
2. Verka för trafikkulturens höjande.
3. Att vid varje tillfälle iakttaga det lugn och goda omdöme som kännetecknar en god motorcyklist.
Medlem som motarbetar klubbens syften kan, på styrelsens enhälliga beslut, uteslutas ur klubben.

§17 KLUBBSTANDAR
Klubbstandar kan efter styrelsebeslut tilldelas medlem eller annan person, organisation eller förening.
Krav för att klubbstandar utdelas till medlem är:
– att medlemmen genom extraordinära insatser främjat klubben eller
– att medlemmen ska ha varit medlem oavbrutet i minst 15 år eller
– att medlemmen fyller jämna 50, 60, 70 eller 80 år.
Krav för att klubbstandar utdelas till annan person/organisation/ förening är:
– att personen/organisationen/föreningen genom extraordinära insatser främjat klubben eller
– att organisationen/föreningen har jubileum med jämna 30, 40, 50 år eller mer.
Klubbstandar utdelas endast en gång till medlem eller annan person/ organisation/förening.

§18 KLUBBENS UPPLÖSNING
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före sammanträdet meddelats medlemmarna. För sådant besluts giltighet fordras att minst 2/3 av klubbens medlemmar två år i rad godkänt förslaget.

§19 DISPOSITION AV KLUBBENS TILLGÅNGAR
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överföras till någon lämplig institution. Beslut härom fattas i samband med klubbens upplösning enligt §18.